Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 10846050 1456215321340050 460248400417387766 n

 

...อาหารของธรรม ๑๐ ประการ...

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๑๐ ประการ เป็นอาหารของธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเป็นธรรมอันน่าปรารถนาน่าใคร่ น่าชอบใจ หาได้ยากในโลก คือ

 

ความไม่เกียจคร้าน ความขยันหมั่นเพียร เป็นอาหารของ โภคสมบัติ

 

การประดับ การตกแต่งร่างกาย เป็นอาหารของ วรรณะ

การกระทำสิ่งเป็นที่สบาย เป็นอาหารของ ความไม่มีโรค

ความเป็นผู้มีมิตรดี เป็นอาหารของศีลทั้งหลาย

การสำรวมอินทรีย์ เป็นอาหารของพรหมจรรย์

การไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริง เป็นอาหารของมิตรทั้งหลาย

การกระทำการสาธยาย เป็นอาหารของความเป็นพหูสูต

การฟังด้วยดี การสอบถาม เป็นอาหารของ ปัญญา

การประกอบความเพียร การพิจารณา เป็นอาหารของธรรมทั้งหลาย

การปฏิบัติชอบ เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลาย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๑๐ ประการนี้เป็นอาหารของธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเป็นธรรมอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ หาได้ยากในโลก ฯ

- บาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย)๑๖/ ๑๒๑/๓๓๓/๗๔.

 

  

 

ปฏิทิน

 

        

 

        

 

        

 

 

 

220-300

 

 

time

 

การวางจิตเมื่อให้ทาน

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย
เครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแล ที่บุคคลบางคนในโลกนี้

ให้แล้ว มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ?

อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแล ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ?

สารีบุตร ! บุคคลบางคนในโลกนี้
ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างนี้
จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส

แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต

เขาให้ทาน คือ ข้าว น้ำ…ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา
เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว

เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

 

สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙

 

 

 

0091628
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
38
42
1129
1303
4892
91628

Forecast Today
48

13.91%
31.17%
8.93%
2.60%
0.43%
42.96%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:34.200.222.93